اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین
3692260-6998324.jpg

همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:

همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت و جوان در پارک شهد شهرستان قصرشیرین را نشان می دهد.(عکاس: سید امید کرندی)‘>
نسخه اصلی

همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت و جوان در پارک شهد شهرستان قصرشیرین را نشان می دهد.(عکاس: سید امید کرندی)‘>
نسخه اصلی

همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت و جوان در پارک شهد شهرستان قصرشیرین را نشان می دهد.(عکاس: سید امید کرندی)‘>
نسخه اصلی

همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت و جوان در پارک شهد شهرستان قصرشیرین را نشان می دهد.(عکاس: سید امید کرندی)‘>
نسخه اصلی

همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت و جوان در پارک شهد شهرستان قصرشیرین را نشان می دهد.(عکاس: سید امید کرندی)‘>
نسخه اصلی

همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت و جوان در پارک شهد شهرستان قصرشیرین را نشان می دهد.(عکاس: سید امید کرندی)‘>
نسخه اصلی

همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت و جوان در پارک شهد شهرستان قصرشیرین را نشان می دهد.(عکاس: سید امید کرندی)‘>
نسخه اصلی

همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت و جوان در پارک شهد شهرستان قصرشیرین را نشان می دهد.(عکاس: سید امید کرندی)‘>
نسخه اصلی

همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت و جوان در پارک شهد شهرستان قصرشیرین را نشان می دهد.(عکاس: سید امید کرندی)‘>
نسخه اصلی

همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت و جوان در پارک شهد شهرستان قصرشیرین را نشان می دهد.(عکاس: سید امید کرندی)‘>
نسخه اصلی

همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت و جوان در پارک شهد شهرستان قصرشیرین را نشان می دهد.(عکاس: سید امید کرندی)‘>
نسخه اصلی

همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت و جوان در پارک شهد شهرستان قصرشیرین را نشان می دهد.(عکاس: سید امید کرندی)‘>
نسخه اصلی

همایش پیاده روی در شهرستان قصرشیرین

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت و جوان در پارک شهد شهرستان قصرشیرین را نشان می دهد.(عکاس: سید امید کرندی)‘>
نسخه اصلی

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست