اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر
3657849-6737994.jpg

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

مراسم جشن میلاد پیامبر در روانسر

ایرنا – کرمانشاه – مراسم جشن میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در مسجد جامع شهر روانسر برگزار شد.(عکاس: بوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست