اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / سفر استاندار به شهرستان روانسر
1553697163_3678256-6951520.jpg

سفر استاندار به شهرستان روانسر

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

سفر استاندار به شهرستان روانسر

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه (۷ فروردین) به شهرستان روانسر سفر کرد. او در این سفر از پروزه های تصفیه خانه فاضلاب و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید کرد. دیدار با امام جمعه و معارفه فرماندار جدید این شهرستان نیز از دیگر ‘>
نسخه اصلی

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست