اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد
3662717-6787049.jpg

حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:

حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه امروز شنبه از طریق سامانه سامد(سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت) با برخی از شهروندان استان گفتگو و دستور پیگیری دغدغه ها و مشکلات آنان را صادر کرد. (عکاس: عبدالله الماسی)‘>
نسخه اصلی

حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه امروز شنبه از طریق سامانه سامد(سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت) با برخی از شهروندان استان گفتگو و دستور پیگیری دغدغه ها و مشکلات آنان را صادر کرد. (عکاس: عبدالله الماسی)‘>
نسخه اصلی

حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه امروز شنبه از طریق سامانه سامد(سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت) با برخی از شهروندان استان گفتگو و دستور پیگیری دغدغه ها و مشکلات آنان را صادر کرد. (عکاس: عبدالله الماسی)‘>
نسخه اصلی

حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه امروز شنبه از طریق سامانه سامد(سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت) با برخی از شهروندان استان گفتگو و دستور پیگیری دغدغه ها و مشکلات آنان را صادر کرد. (عکاس: عبدالله الماسی)‘>
نسخه اصلی

حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه امروز شنبه از طریق سامانه سامد(سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت) با برخی از شهروندان استان گفتگو و دستور پیگیری دغدغه ها و مشکلات آنان را صادر کرد. (عکاس: عبدالله الماسی)‘>
نسخه اصلی

حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه امروز شنبه از طریق سامانه سامد(سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت) با برخی از شهروندان استان گفتگو و دستور پیگیری دغدغه ها و مشکلات آنان را صادر کرد. (عکاس: عبدالله الماسی)‘>
نسخه اصلی

حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه امروز شنبه از طریق سامانه سامد(سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت) با برخی از شهروندان استان گفتگو و دستور پیگیری دغدغه ها و مشکلات آنان را صادر کرد. (عکاس: عبدالله الماسی)‘>
نسخه اصلی

حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه امروز شنبه از طریق سامانه سامد(سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت) با برخی از شهروندان استان گفتگو و دستور پیگیری دغدغه ها و مشکلات آنان را صادر کرد. (عکاس: عبدالله الماسی)‘>
نسخه اصلی

حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه امروز شنبه از طریق سامانه سامد(سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت) با برخی از شهروندان استان گفتگو و دستور پیگیری دغدغه ها و مشکلات آنان را صادر کرد. (عکاس: عبدالله الماسی)‘>
نسخه اصلی

حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه امروز شنبه از طریق سامانه سامد(سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت) با برخی از شهروندان استان گفتگو و دستور پیگیری دغدغه ها و مشکلات آنان را صادر کرد. (عکاس: عبدالله الماسی)‘>
نسخه اصلی

حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه امروز شنبه از طریق سامانه سامد(سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت) با برخی از شهروندان استان گفتگو و دستور پیگیری دغدغه ها و مشکلات آنان را صادر کرد. (عکاس: عبدالله الماسی)‘>
نسخه اصلی

حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه امروز شنبه از طریق سامانه سامد(سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت) با برخی از شهروندان استان گفتگو و دستور پیگیری دغدغه ها و مشکلات آنان را صادر کرد. (عکاس: عبدالله الماسی)‘>
نسخه اصلی

حضور استاندار کرمانشاه در مرکز سامد

ایرنا – کرمانشاه – هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه امروز شنبه از طریق سامانه سامد(سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت) با برخی از شهروندان استان گفتگو و دستور پیگیری دغدغه ها و مشکلات آنان را صادر کرد. (عکاس: عبدالله الماسی)‘>
نسخه اصلی

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست