اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر
3652920-6686861.jpg

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

برداشت سیب زمینی از مزارع روانسر

ایرنا – کرمانشاه – تصاویر، برداشت سیب زمینی از مزارع بخش مرکزی شهرستان روانسر را نشان می دهد.(عکاس: یوسف فتاحی)‘>
نسخه اصلی

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست